Regulamin odpłatności za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Gostyni

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ

GMINNE PRZEDSZKOLE W GOSTYNI

§ 1

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie dzieci, a rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą opłaty za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Gostyni określone w niniejszym regulaminie.

§ 2

 1. Zajęcia określone jako wychowawczo – kształcące i opiekuńcze świadczone w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego są bezpłatne.
 2. Nieodpłatnie poza podstawą programową realizowane są zajęcia z religii oraz zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00, z wyjątkiem dni z przerwą na zajęcia z religii.

4.    Wysokość opłaty za świadczenia związane z nauczaniem, wychowaniem i opieką  realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust.1 i 2,  ustala się dla rodziców dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy  6 lat, w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. (Uchwała XLIII/408/2018 Rady Gminy  Wyry z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie zmiany Uchwały XXXVII/357/2017 Rady Gminy  Wyry z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Wyry)

5.    Opłatę, o której mowa w ust. 4 pobiera się tylko za dni obecności dziecka w przedszkolu, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

 

§3

W przypadku gdy z danej rodziny do Przedszkola w Gostyni lub Niepublicznego Przedszkola „Troskliwe Misie” (na zasadach przedszkola publicznego) uczęszcza drugie i kolejne dziecko, opłaty o których mowa w §2 ust. 4 za wszystkie dzieci pomniejszone są o 50 %.

§4

 1. W przedszkolu dziecko może korzystać ze śniadania, obiadu i  podwieczorku.
 2. Koszt posiłków obliczany jest jako iloczyn obecności korzystania z posiłków w danym miesiącu.
 3. Za produkty żywieniowe rodzice zobowiązują się ponosić następujące opłaty:

                                                           

 • śniadanie – 1,75 zł.
 • śniadanie + obiad     lub     obiad + podwieczorek – 5,25 zł.
 • śniadanie + obiad + podwieczorek – 7,00 zł.

 

 1. Koszty posiłków naliczane są za dni obecności dziecka w przedszkolu na podstawie zadeklarowanej ilości posiłków w oświadczeniu o deklarowanych godzinach pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Do przedszkola przyprowadzamy dzieci do godziny 9.00
 3. W przypadku spóźnień rodzice są zobowiązani do poniesienia kosztów przygotowania posiłków.
 1. W razie zmiany cen artykułów żywnościowych i innych czynników wpływających na koszty, zostanie ustalona przez Przedszkole  nowa wysokość opłat określonych w ust. 3, o czym  rodzice (opiekunowie  prawni) zostaną poinformowani.

 

 

§ 5

 1. Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole płatna będzie za okresy miesięczne z dołu, do  15 – go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, na konto przedszkola :

10 8435 0004 0000 0018 7860 0003

 1. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust.1 Przedszkole ma prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę.
 2. Dochodzenie należności z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. W sytuacji, gdy po otrzymaniu upomnienia w ciągu 7 dni nie nastąpi natychmiastowa zapłata zaległości, sprawa zostaje skierowana do organu egzekucyjnego. tj. naczelnika urzędu skarbowego celem dalszej egzekucji.

 

§ 6

1.  Rodzic lub opiekun prawny miesięcznie otrzymuje „Informację” o wysokości      należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w określonym        miesiącu z wychowania przedszkolnego oraz o wysokości opłaty za korzystanie z wyżywienia. W „Informacji”  wykazywane  będą również ewentualne odsetki,                nadpłaty, niedopłaty oraz koszty postępowania upominawczego.

2. „Informacja” stanowi podstawę realizacji płatności. Przekazywana jest w formie                papierowej lub elektronicznej ( na adres email). Wybór formy elektronicznej wymaga złożenia stosownego oświadczenia.

     Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.                  

3. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się również przekazanie informacji telefonicznie.

4. Niepobranie lub nieodczytanie „Informacji” nie zwalnia z terminowej regulacji                należności.

§ 7

 

1.     Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka mogą wypisać dziecko z przedszkola z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, ze skutkiem od kolejnego miesiąca.

2.     Zmiana deklaracji godzin, może nastąpić w każdym czasie, ze skutkiem od pierwszego dnia kolejnego m-ca, co wymaga sporządzenia pisemnego oświadczenia o zmianie deklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

3.     Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu

 

§ 8

 

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018r.

2.     Rodzice zatwierdzają podpisem zapoznanie się z regulaminem.

3.     Oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.